ba 2017neno mindjek

Forslag på verktøy for administrasjon,
oversikt og distribusjon av tilrettelagte
oppgaver i grunnskolen.

Hvordan kan man dra nytte av dagens moderne teknologi for å danne
et inkluderende og likeverdig læringsmiljø i grunnskolen?

Denne bacheloroppgaven utforsker måter å bruke moderne teknologi for å bedre dagens situasjon med mangel på tidlig tilrettelegging og å utnytte potensiale til elever i grunnskolen. Resultatet er et forslag på verktøy for lærere ved grunnskolen. En plattform for administrasjon, oversikt og distribusjon av tilrettelagte oppgaver, for å bedre læring, basert på hver enkelt elevs behov, prestasjoner og nivå i hvert enkelt fag.

Norge ligger langt fremme når det gjelder bruk av ikt, både i befolkningen generelt og i skolen. Samtidig er det store utfordringer; det er for ulik kvalitet på infrastruktur og utstyr og for liten bruk av fellesløsninger. Det er for stor variasjon i lærernes kompentanse i å vurdere og ta i bruk IKT i fagene, og det er for store ulikheter i elevenes digitale kompetanse – mange elever vil gå ut av skolen uten de ferdigheter de vil trenge i arbeidslivet eller i videre studier.

Oppgavens mål er å danne et system som åpner opp for å oppdage behov for spesialundervisning eller tilrettelegging i enkelte fag eller emner på et mye tidligere tidspunkt enn i dag. Enten om det gjelder elever som henger etter eller om det er elever som synes skolen er alt for lett og ikke får mulighet til å utnytte sitt fulle potensiale. Et annet mål er å skape en skole hvor flere opplever seire og mestring.

Verktøyet er bygget rundt et system for hvordan elever løser oppgaver på, samtidig som man drar nytte av den teknologien som finnes for å hente ut relevant og nødvendig data knyttet til hvert enkelt barns læring og progresjon innenfor ulike fag. Dataene blir analysert gjennom algoritmer, samt manuelle rutiner. Samlet data legger videre grunnlag for neste type oppgave eleven får utdelt for å tilfredstille de behovene eller tilretteleggingen som er nødvendig for å utnytte elevens potensiale fullt ut.

gjennomgang av systemet. funksjonalitet, bruk & potensiale

Løsningen viser hva man kan gjøre, med bruk av dagens teknologi, for å lykkes bedre med å gi alle barn det pedagogiske tilbudet og den opplæringen de har krav på. Samtidig som behovet for tilrettelegging oppdages på et mye tidligere tidspunkt, både for de som henger etter, men også for de som synes skolen er for lett og ikke får utnyttet sitt fulle potensiale.

Jo bedre tilrettelegging på et tidlig tidspunkt, jo mindre behov for tilrettelegging i senere tid.

Løsningen består av to deler. Én som læreren forholder seg til, og én som elevene forholder seg til.

Med denne løsningen kan man si at skoleboken blir heldigitalisert, men dette går ikke utover elevene direkte, da all oppgaveløsing fortsatt vil foregå med bruk av blyant på papir. Viktigheten med taktil verdi og bruk av blyant på papir er en nødvendig del å opprettholde i skoleløpet, til tross for den teknologiske utviklingen i dagens samfunn.

lærerens verktøy

Førsteutkast på lærerens startskjerm.
Ukevisning, fullførte oppgaver, aktive oppgaver, planlagte oppgaver.

På startskjermen har læreren full oversikt over hvilke oppgaver som er aktive, printet ut og skal utføres i nærmeste fremtid. Samtidig kan hen se hvilke oppgaver som er planlagt frem i tid og oppgaver som er ferdig gjennomført.

Her har også læreren mulighet til å bytte mellom ulike klasser og fag som hen er ansvarlige for.
Systemet foreslår og legger frem forslag til tilrettelegging eller tiltak, basert på analyse av tidligere utførte oppgaver og resultater. Ulik merking basert på prioritering og alvorlighetsgrad.

Lærerens startskjerm, utvidet info om forslag fra system.
Systemet skal ikke ta over lærerens jobb eller automatisere jobben, men heller
være som en støttespiller og gjøre lærerens hverdag enklere.

Læreren har også mulighet til å gå inn i fullstendige klasselister, se hvordan hver enkelt elev ligger an i de ulike fagene, samt se hver enkelt elevs prestasjoner og resultater på fullførte oppgaver. Her er det også mulighet til å tildele oppgaver til enkeltelever, om det er nødvendig.
Hvert fag er tildelt hver sin respektive farge. Denne går igjen både i startskjermen og under fagets egne underside.

Her kan læreren få oversikt over hvilke oppgaver som er delt ut, hvilke av de som er aktive, printet ut og skal utføres i nærmeste fremtid. Samtidig kan hen se hvilke oppgaver som er planlagt frem i tid og oppgaver som er ferdig gjennomført.

Under hver oppgave kan også læreren se hvilke elever som er tildelt hvilken oppgave, samt lese mer informasjon om oppgavens innhold, funksjon og hensikt.
Via systemet har læreren tilgang til et bibliotek av oppgaver underligende hvert enkelt fag og tema.

Læreren kan velge fra anbefalte oppgaver i henhold til studieplan, eller søke etter en mer spesifikk oppgave. Biblioteket vil være i konstant utvikling, og bli stadig oppdatert med nytt innhold eller endret i tråd med dagens samfunn. Med andre ord, vil oppgavene da aldri "gå ut på dato" og ikke være urelevante til den tid man er i.

Under hver type oppgave vil det være x antall nivåer tilgjengelig. De ulike nivåene avgjør hvor mye hjelp teknologien skal bistå med, hvilke hjelpemidler som vil være tilgjengelig, størrelse og lesevennlighet eller generelt vanskelighetsgraden på valgte oppgave.

Systemet vil anbefale hvilket nivå som vil være mest riktig for hver enkelt elev, basert på tidligere resultater og prestasjoner. Samtidig for å gi hver enkelt elev riktig mengde utfordring slik at det ikke er umotiverende å løse den aktuelle oppgaven.
Når en lærer har valgt en oppgave, godkjent og tildelt den til ønskede elever eller klasse, vil den automatisk sendes til utskrift.

Hver enkelt utskrift består av fagets respektive farge, oppgavebeskrivelse, elevens navn, en geometrisk form, samt en strekkode.

Strekkoden inneholder informasjon om oppgaven, den enkelte elev og tidsinformasjon. Denne vil være til hjelp ved senere tidspunkt.

Den geometriske formen vil være til hjelp for eleven for å vite hvilken oppgave som skal gjøres til hvilken tid, som vist senere.

Store deler av dagens tilrettelegging skjer i mindre grupper utenfor klasserommet. Ingen skal føle seg som et B-lag, derfor legger løsningen til rette for at all undervisning; spesiell eller ikke, tilrettelagt eller ikke, skal foregå i ett og samme klasserom.

elevens verktøy

Elevens verktøy er et nettbrett og krever ingen form for direkte interaksjon med skjermen eller forkunnskaper innen teknologi.

Elevene får utdelt oppgaveark og må finne oppgaven med lik geometrisk form som blir presentert på skjermen. Når oppgavearket blir plassert oppå nettbrettet, vil den digitale delen av oppgaven bli atartet automatisk, ved hjelp av lyssensorer og kamera.

Ved at oppgavearket legges over skjermen på nettbrettet kan lys i form av sterke kontraster lyse gjennom arket og fungere som en veileder til eleven. F.eks. hvordan strekrekkefølgen på bokstaver skal være, gi hint eller alternativer til riktig svar osv. Bruk av fysiske elementer inneholdende magneter, som kommuniserer med nettbrettet kan også brukes for å danne eller interagere med innhold.

Mulighetene er mange, man må bare være kreative med bruken av teknologi som allerede finnes.
Elevene læres ofte opp til å bruke fingeren ved lesing for å holde på den aktuelle linjen som leses. Ved hjelp av lys vil det danne et sterkere fokus der fokuset skal være.

Ved bruk av hodetelefoner kan elever trykke på ord man synes er vanskelige, og få ordet lest opp med riktig uttale og flyt. En mikrofon kan også brukes for å la eleven prøve å uttale ordet selv og få umiddelbar tilbakemelding på forsøket.

Under lesing kan også kameraet lese øyebevegelsene til eleven, for å finne ord, bokstavkombinasjoner og setninger eleven har problemer med.

lærerens verktøy

Når elevene er ferdig med oppgaver, vil læreren "scanne" alle oppgaver ved bruk av kameraet på sin enhet. Hen vil da få generert en .pdf av hver oppgave.

Systemet vil lese strekkoden på oppgavearket og legge den innscannede filen under riktig elev. Systemet vil videre analysere og sammenligne den fysiske oppgaven med interaksjon som har blitt gjort gjennom arket med den digitale delen av oppgaven. Ut fra dette vil det bli satt en vurdering og en poengsum, som videre tilsier hvordan eleven ligger an i det gjeldende faget.

Disse dataene vil være videre grunnlag sor neste oppgave og nivå som blir tildelt eleven. Behov for tilrettelegging eller tiltak vil også bli vurdert her.